مقاله رابطه بين انعطاف پذيري کنشي، عاطفه مثبت و منفي با خودکارآمدي و رضايت شغلي در کارکنان شهرداري اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين انعطاف پذيري کنشي، عاطفه مثبت و منفي با خودکارآمدي و رضايت شغلي در کارکنان شهرداري اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذيري کنشي
مقاله عاطفه مثبت و منفي
مقاله خودکارآمدي و رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشعل پور مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي چگونگي روابط بين انعطاف پذيري کنشي، عاطفه مثبت و منفي با خودکارآمدي و رضايت شغلي و ابعاد اين روابط احتمالي در کارکنان شهرداري اهواز بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۲۲۲ نفر مشخص شد و آزمودنيها به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار اندازه گيري عبارت بودند از: پرسشنامه انعطاف پذيري کنشي کانر وديويتسون، مقياس عاطفه مثبت و منفي، پرسشنامه خودکارآمدي و پرسشنامه توصيف شغلي. طرح تحقيق همبستگي از نوع کانوني (متعارف) بود. براي تحليل آماري از ضريب همبستگي کانوني استفاده شد که ضريب همبستگي کانوني به دست آمده ۰٫۷۰ مي باشد. نتايج نشان داد که: خودکارآمدي و رضايت از کار و ترفيعات با انعطاف پذيري کنشي و عواطف مثبت و منفي رابطه معني داري دارند. از اين سه متغير مستقل تنها انعطاف پذيري کنشي و عاطفه منفي پيش بيني کننده خودکارآمدي و رضايت از کار و ترفيعات مي باشند. همچنينن اين نتايج نشان داد با وجودي که رضايت از حقوق جزيي، از رضايت شغلي است اما داراي اهميت يکساني با ساير متغيرهاي مرتبط با رضايت شغلي نمي باشد.