مقاله رابطه بين باورهاي منفي فراشناختي و فرانگراني با فوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين باورهاي منفي فراشناختي و فرانگراني با فوبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرانگراني
مقاله باورهاي منفي فراشناختي در مورد نگراني
مقاله فوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نيک مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه فرانگراني و باورهاي فراشناختي منفي با فوبي است. براي اين منظور ۲۷۰ دانشجو (۱۶۵ دختر و ۱۰۵پسر) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن به صورت در دسترس انتخاب و با خرده مقياس باورهاي منفي فراشناختي در مورد نگراني (مربوط به پرسشنامه فراشناخت ها) و خرده مقياس فرانگراني (مربوط به پرسشنامه افکار اضطرابي) و  مقياس SCL-90-R مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد بين ميزان باورهاي منفي فراشناختي فرانگراني و فوبي اجتماعي در دانشجويان، رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين نتايج اين پژوهش، نشان داد که بين سطح فرانگراني و باورهاي منفي فراشناختي رابطه مثبت معناداري وجود دارد.