مقاله رابطه بين تصور از بدن و فرآيند جهاني شدن مطالعه موردي: زنان شهرهاي تهران، شيراز و استهبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين تصور از بدن و فرآيند جهاني شدن مطالعه موردي: زنان شهرهاي تهران، شيراز و استهبان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله تصور بدن
مقاله جهاني شدن
مقاله نوگرايي
مقاله بازانديشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي رابطه جهاني شدن و تصور بدن بوده است. مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهاي تهران، شيراز و استهبان است. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسي كرده و سپس با استفاده از نظريه اي تركيبي كه عمدتا مبتني بر آرا گيدنز و سپس رابرتسون و همچنين پژوهش هاي پيشين بوده است، ۹ فرضيه به آزمون گذاشته شدند.
براي جمع آوري اطلاعات روش پيمايشي بكار گرفته شد. با استفاده از پرسشنامه و مقياس تصور بدن داده هاي مورد نياز جمع آوري شدند. شيوه نمونه گيري مطالعه تصادفي نظام مند بوده است. يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن است كه مدل نهايي تحقيق به ترتيب با استفاده از شش متغير نوگرايي، آگاهي نسبت به جهاني شدن، شيوه زندگي، گفتگو در خانواده، سرمايه فرهنگي و وضعيت تأهل نزديك به ۴۰ درصد از تغييرات تصور بدن در زنان شهرهاي تهران، شيراز و استهبان را تبيين مي كند.