مقاله رابطه بين توانمندسازي و يادگيري سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه تربيت مدرس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۲۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين توانمندسازي و يادگيري سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه تربيت مدرس)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله يادگيري سازماني
مقاله توانمندسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانعلي زاده رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: كردنائيج اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور غلبه بر شرايط نامطمئن، پيچيده و پويا تنها راهي كه پيش روي مديران قرار دارد، داشتن نيروي انساني توانمند و کارآمد كه بنياد ثروت و دارايي هاي حياتي سازمان به حساب مي آيند، منافع بسيار زيادي براي کليه موسسات و سازمان ها، خواهد داشت. در مقاله حاضر، به بررسي رابطه يادگيري سازماني و توانمندسازي كاركنان و سنجش ميزان احساس توانمندي کارکنان و تعيين موقعيت دانشگاه از نظر يادگيري سازماني پرداخته شده است. از اين رو از دو پرسشنامه استاندارد يادگيري و توانمندسازي استفاده گرديد. جامعه آماري در اين تحقيق تعداد ۲۷۱ نفر از کارکنان دانشگاه تربيت مدرس با تحصيلات ليسانس و بالاتر است. نمونه آماري تحقيق ۷۴ نفر محاسبه شد. با اين حال تعداد ۹۰ پرسشنامه توزيع گرديد و تجزيه و تحليل داده ها بر اساس تعداد ۸۹ نفر با استفاده از نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد رابطه معني دار ميان يادگيري بر توانمندسازي و تاثير بسيار قوي يادگيري بر توانمندسازي است و نيز مشخص گرديد كه در دانشگاه، پنج بعد توانمندي كه عبارتند از: احساس شايستگي، استقلال، موثر بودن، معني داري و اعتماد در كاركنان وجود دارد، اما از هفت بعد يادگيري سازماني، سه بعد: کار و يادگيري گروهي، اشتراک دانش و رهبري مشارکتي از حد متوسط کمتر و چهار بعد: چشم اندار مشترک، فرهنگ يادگيري، تفکر سيستمي و توسعه شايستگي کارکنان، از حد متوسط بالاتر است.