مقاله رابطه بين توان مديران و عملكرد تعاونيهاي مصرف شهر كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بين توان مديران و عملكرد تعاونيهاي مصرف شهر كرمان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدير
مقاله تعاوني مصرف
مقاله عملکرد
مقاله توان مديران
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاحسيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناسايي رابطه ميان توان مديران و عملكرد شركتهاي تعاوني مصرف شهر کرمان است. تحقيق حاضر از نوع همبستگي و روش تحقيق، مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و گزارشهاي سالانه عملکرد مي باشد. جامعه آماري ۲۱ شرکت تعاوني مصرف شهر کرمان را که تا سال ۱۳۸۸ فعال بوده اند در بر مي گيرد. روشهاي آماري به کارگرفته شده در اين پژوهش، آمار توصيفي و استنباطي است به اين ترتيب که داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمونهاي همبستگي پيرسون و رگرسيون بررسي و تجزيه و تحليل شدند. براي سنجش عملکرد از شاخصهاي مالي حاشيه سود،نرخ بازده داراييها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)  استفاده شد. همچنين توان مديران از طريق سه متغير سطح تحصيلات، تجربه و مرتبط بودن رشته تحصيلي با فعاليت تعاوني مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد که متغيرهاي تجربه و مرتبط بودن تحصيلات با رشته کاري رابطه مثبت و معني داري با عملکرد تعاونيهاي مصرف دارند، اما بين سطح تحصيلات مدير و عملکرد رابطه اي وجود ندارد. نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نيز مشخص کرد که تجربه موثرترين عامل تاثيرگذار بر عملکرد شرکت است و اين متغير به همراه مرتبط بودن تحصيلات با رشته کاري تقريبا ۳۵٫۵ درصد تغييرات عملکرد شرکت تعاوني را تبيين مي کنند.