مقاله رابطه بين جايگاه مهار، کمال گرايي و خودکارآمدي با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين جايگاه مهار، کمال گرايي و خودکارآمدي با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جايگاه مهار دروني
مقاله خودکارآمدي
مقاله کمال گرايي
مقاله اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي شيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين جايگاه مهار، کمال گرايي و خودکارآمدي با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز بود. نمونه تحقيق شامل ۳۴۰ دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ بود که به روش نمونه گيري طبقه اي از بين دانشكده هاي مختلف انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه کمال گرايي، پرسشنامه جايگاه مهار، مقياس خودکارآمدي، مقياس اضطراب امتحان و معدل نمرات درسي به عنوان شاخص عملکرد تحصيلي بود. اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از همبستگي متعارف و رگرسيون چندگانه استفاده گرديد. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد که بين مجموعه متغيرهاي پيش بين و مجموعه متغيرهاي ملاک همبستگي كانوني برابر با ۰٫۶۶ وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه صرفا اضطراب امتحان و نه عملكرد تحصيلي به وسيله کمال گرايي، جايگاه مهار «دروني» و خودکارآمدي قابل پيش بيني هستند.