مقاله رابطه بين جو سازماني و وجدان کاري با عملکرد شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بين جو سازماني و وجدان کاري با عملکرد شغلي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله عملکرد شغلي
مقاله وجدان کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين رابطه متغيرهاي جو سازماني و وجدان کاري با عملکرد شغلي است.
روش: روش پژوهش همبستگي و علي-مقايسه اي است. نمونه پژوهش شامل ۱۳۲ نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان است که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه جو سازماني جاو و ليو (۲۰۰۳)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت کاستا و مک کرا (۱۹۹۲)، فهرست وارسي عملکرد وظيفه اي بيرن و همکاران (۲۰۰۵) و فهرست وارسي عملکرد زمينه اي کونوي (۱۹۹۹) است. داده ها با استفاده از روش همبستگي، رگرسيون و تحليل مسير تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي حاصل از تحليل مسير نشان داد که جو همکارانه و قابليت اتکا به طور مستقيم ولي جو نوآورانه به طور غيرمستقيم عملکرد شغلي را پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: وجدان کاري بر عملکرد شغلي افراد اثر مي گذارد. جو سازماني مثبت نيز مي تواند اين تاثير را افزايش دهد. بنابراين، سازمان ها و مديران مي توانند از طريق سنجش ويژگي هاي شخصيتي کارکنان خود، به ويژه وجدان کاري آنان، در جهت ايجاد جو مثبت سازماني استفاده کنند.