مقاله رابطه بين خصوصيات آزمايشگاهي بذر و ظهور گياهچه ارقام سويا حاصل از شرايط آبياري محدود (گزارش كوتاه علمي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين خصوصيات آزمايشگاهي بذر و ظهور گياهچه ارقام سويا حاصل از شرايط آبياري محدود (گزارش كوتاه علمي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيه بذر
مقاله آزمون پيري تسريع شده
مقاله آزمون سرما
مقاله آزمون جوانه زني استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير آبياري محدود در دوره نمو بذر بر کيفيت فيزيولوژيکي بذرهاي حاصل در آزمايشگاه، گلخانه و مزرعه بررسي گرديد. اين آزمايش در آزمايشگاه و گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي به ترتيب با ۴ و ۳ تکرار و ظهور گياهچه در مزرعه به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار اجرا گرديد. تيمارها شامل عامل رقم (ارقام منوکين، ويليامز و لاين اس.آر.اف × تي ۳)، عامل تنش خشکي (بذرهاي توليد شده در شرايط آبياري گياهان مادري پس از مقادير ۵۰ (آبياري مطلوب)، ۱۰۰ (تنش متوسط)، ۱۵۰ (تنش شديد) ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A) بود. نتايج نشان داد که در آزمون هاي آزمايشگاهي تنش خشکي تاثير معني داري بر جوانه زني روزانه، قوه ناميه و بنيه بذر داشت. ظهور گياهچه از بستر ماسه در گلدان و در شرايط مزرعه تحت تاثير عامل هاي آزمايش قرار نگرفت. جوانه زني در آزمون جوانه زني استاندارد با جوانه زني در آزمون سرما همبستگي مثبت و معني داري داشت. ظهور گياهچه در مزرعه ارتباط معني داري با جوانه زني در آزمون جوانه زني استاندارد، آزمون سرما و آزمون پيري تسريع شده داشت و مي توان با استفاده از اين آزمون ها ظهور گياهچه در مزرعه را برآورد نمود.