مقاله رابطه بين دانش و نگرش جنسي، مولفه هاي عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاري در کارکنان متاهل ادارات دولتي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۲۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين دانش و نگرش جنسي، مولفه هاي عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاري در کارکنان متاهل ادارات دولتي شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش جنسي
مقاله نگرش جنسي
مقاله مولفه هاي عشق
مقاله رضايت زناشويي
مقاله همسرآزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه دانش و نگرش جنسي، مولفه هاي عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاري در کارکنان متاهل ادارات دولتي شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان ادارات دولتي (۱۰۰ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن) بودند که از ميان کارمندان متاهل ادارات مختلف با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل مقياس تجديد نظر شده تاکتيک هاي تعارضي (CTS-2)، مقياس دانش و نگرش جنسي، پرسشنامه مثلث عشق اشترنبرگ و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (ENRICH) بودند. داده ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي ساده و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين دانش و نگرش جنسي، مولفه هاي عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاري هم در مردان و هم در زنان، رابطه منفي معني داري وجود دارد و اين متغيرها پيش بيني کننده مناسبي براي همسرآزاري هستند.