مقاله رابطه بين زمان شروع تغذيه از راه ژنوستومي با عوارض ناشي از آن پس از جراحي بدخيمي هاي دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستان اميراعلم تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بين زمان شروع تغذيه از راه ژنوستومي با عوارض ناشي از آن پس از جراحي بدخيمي هاي دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستان اميراعلم تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژژنوستومي
مقاله جراحي
مقاله عوارض
مقاله تغذيه روده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي آشتياني محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرعلي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محمودي جيق عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ژژنوستومي يک راه اصلي براي تغذيه بيماراني که تحت عمل جراحي دستگاه گوارش فوقاني (هايپوفارينکس و مري) قرار مي گيرند، مي باشد. در يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي در بيمارستان اميراعلم، بيماراني که دچار بدخيمي هاي دستگاه گوارش فوقاني بودند و تحت عمل جراحي ژژنوستومي قرار گرفته بودند براي يک دوره سه ساله مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش کار: ۹۰ بيمار (۴۱ مرد با ميانگين سني ۵۵ سال و محدوده سني ۹۰-۲۰ سال) که مبتلا به بدخيمي هاي دستگاه گوارش فوقاني (هايپوفارينکس و مري) بوده، بررسي شدند. بيماران به دو گروه تقسيم شده و ميزان عوارض و نتايج در گروهي که شروع تغذيه از راه ژژنوستومي ۶ ساعت بعد از جراحي اصلي (گروه (A انجام شد با گروه ديگر که شروع تغذيه از راه ژژنوستومي ۳ روز بعد از عمل جراحي اصلي (گروه (B انجام شد، مقايسه گرديد.
يافته ها: در هر گروه ۲۷ بيمار (%۳۰) هيچ عارضه جانبي اي را در حين تغذيه از راه روده اي نشان ندادند. عوارض جانبي شروع تغذيه از راه ژژنوستومي گروه B در ۱۳٫۵۳ نفر (%۲۴) و در گروه A در ۱۲٫۳۷ (%۳۲) از بيماران ديده شد. به طور مشخص عوارضي چون اتساع شکمي (p=0.001) و تب (p=0.005) از درصد بروز بالايي در گروه A نسبت به گروه B برخوردار بود. بين دو گروه مورد مطالعه اختلاف معني داري از لحاظ بروز عوارض ديگر ديده نشده است. به عنوان يک يافته جانبي درصد بروز جابه جايي نامناسب لوله ژژنوستومي در بيماران با اتساع شکمي (P=0.006) و درد شکمي (P<0.001) در ساعات اوليه پس از شروع تغذيه ژژونال نيز بالاتر بود.
نتيجه گيري: شروع تغذيه از راه ژژنوستومي ۳ روز بعد از عمل جراحي اصلي به دليل عوارض جانبي کمتر و تحمل بهتر آن در بيماران مبتلا به کانسر مجاري گوارشي فوقاني و هايپوفارنکس به عنوان روشي براي برقراري تغذيه روده اي توصيه مي شود.