مقاله رابطه بين ساختار سازماني و کارآفريني سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ساختار سازماني و کارآفريني سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله کارآفريني
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله کارآفرين سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزما فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سازمان هاي نوين استقرار تفکر کارآفريني و استفاده از آن امري اجتناب ناپذير است. و بينش و توانايي موسسان است که عامل تولد و مرگ سازمان هاست. پرورش و تقويت روحيه کارآفريني در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستري مناسب است و يکي از بسترهاي لازم ساختار و تشکيلات سازماني مناسب مي باشد. بنابراين تحقيق حاضر با هدف مشخص کردن و شناسايي ابعادي از ساختار سازماني که مي توانند با کارآفريني سازماني رابطه داشته باشند انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي-پيمايشي از انواع همبستگي بوده و نيز از لحاظ ماهيت مساله و هدف تحقيق کاربردي محسوب مي شود. جامعه آماري در اين پژوهش شامل ۱۹۳ نفر از کارکنان و کارشناسان داراي تحصيلات دانشگاهي مي باشد که تعداد ۱۳۰ نفر از آنها به وسيله فرمول هاي آماري به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بين آنها توزيع گرديد تا فرضيات پژوهش مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت فرضيات مورد تاييد قرار گرفت و نتايج پژوهش حاکي از اين بود که پيچيدگي و رسميت و تمرکز با کارآفريني سازماني رابطه معکوس (منفي) دارند. و در بين سه متغير تمرکز بيشترين ارتباط و پيچيدگي کمترين ارتباط را با کارآفريني سازماني دارد.