مقاله رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و تنيدگي رواني ناشي از شغل كاركنان با تاكيد بر گونه هاي شخصيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و تنيدگي رواني ناشي از شغل كاركنان با تاكيد بر گونه هاي شخصيتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي رهبري
مقاله تنيدگي رواني
مقاله گونه هاي شخصيت A و B
مقاله كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي نيا عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديران براي دست يافتن به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار كاركنان از سبك هاي رهبري خاصي استفاده مي كنند. به كارگيري هر يك از سبك هاي رهبري ممكن است در افزايش يا كاهش تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني (استرس) كاركنان موثر باشد. از طرفي گونه هاي شخصيتي (B ,A) كاركنان نيز مي تواند در افزايش و يا كاهش ميزا ن تنيدگي رواني شغلي آنان ايفاي نقش كند. در اين پژوهش رابطه بين سبك هاي رهبري مديران (متغير مستقل) و ميزان تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشارهاي رواني (استرس) كاركنان (متغير وابسته) با در نظر گرفتن گونه هاي شخصيتي (B ,A) آزمودني ها (متغير مداخله گر)، مورد بررسي قرار گرفته است. براي اجراي پژوهش مورد نظر، يكي از سازمان هاي دولتي مستقر در تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديد. پس از تعيين نمونه آماري (n=80) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نامتناسب، از ابزار پرسشنامه (پرسشنامه سنجش سبك رهبري، پرسشنامه سنجش تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني (استرس) و پرسشنامه تعيين گونه شخصيتي) براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از نمونه آماري، اقدام شده است. داده هاي جمع آوري شده نيز با استفاده از نرم افزارهاي اكسل (Excel) و SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق و تحليل هاي آماري (توصيفي و استنباطي) حاكي از آن است كه بين سبك هاي رهبري مديران سازمان مورد مطالعه و ميزان وجود تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني (استرس) كاركنان شاغل در سازمان مورد نظر، رابطه معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، تاييد فرضيه هاي فرعي تحقيق، بيانگر تاييد فرضيه اصلي تحقيق است. رابطه مورد بحث با در نظرگرفتن نتايج به دست آمده از هر يك از سبك هاي رهبري و ميزان شيوع تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني (استرس) در بين گونه هاي شخصيتي (B ,A) با يكديگر متفاوت است. بر اساس نتايج اين تحقيق در مجموع، ميزان شيوع تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني (استرس) در سبك رهبري اقتدارگرا (استبدادي- استثماري) از همه بيش تر و در سبك رهبري مشاوره اي- مشاركتي از همه سبك هاي رهبري كم تر است. سبك هاي رهبري حمايتي (پدر مآبانه- خيرخواهانه) و تفويضي- ايجابي از نظر ميزان شدت شيوع تنيدگي رواني ناشي از شغل / فشار رواني، به ترتيب در مرتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند.