مقاله رابطه بين سبکهاي دلبستگي بزرگسالي با رفتارهاي مدني سازماني معطوف به سازمان و همکاران در کارکنان يک کارخانه صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبکهاي دلبستگي بزرگسالي با رفتارهاي مدني سازماني معطوف به سازمان و همکاران در کارکنان يک کارخانه صنعتي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک دلبستگي اجتنابي
مقاله سبک دلبستگي ايمن
مقاله سبک دلبستگي دوسوگرا
مقاله رفتارهاي فرانقش
مقاله رفتارهاي مدني سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري ورنوسفادراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين رابطه سبکهاي دلبستگي بزرگسالي با رفتارهاي مدني سازماني در بين کارکنان يک کارخانه صنعتي در شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان بوده است. در اين پژوهش سبکهاي دلبستگي بزرگسالي متغيرهاي پيش بين و رفتارهاي مدني سازماني و ابعاد آن متغيرهاي ملاک بودند. ۱۸۳ نفر از کارکنان يک کارخانه صنعتي به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش توصيفي (همبستگي) بود. آزمودني ها، پرسشنامه هاي سبکهاي دلبستگي بزرگسالي و رفتارهاي فرانقش را تکميل کردند. در اين پژوهش روش آماري همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام به کار برده شد. نتايج نشان داد آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن نسبت به آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا بيشتر به انجام رفتارهاي مدني سازماني اقدام مي كنند. علاوه بر اين نتايج تحليل رگرسيون هم سهم معنادار متغيرهاي پيش بين را در پيش بيني متغيرهاي ملاک نشان داد و مشخص ساخت سبک دلبستگي مي تواند رفتارهاي مدني سازماني را به خوبي پيش بيني كند.