مقاله رابطه بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني کارکنان کارخانجات مخابراتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني کارکنان کارخانجات مخابراتي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري و تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني کارکنان کارخانجات مخابراتي ايران در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. بدين منظور تعداد ۵۰ نفر از مديران و ۲۵۸ نفر از کارکنان تحت نظارت آنان از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي تعيين سبک رهبري و تعهد سازماني پاسخ دادند. پس از جمع آوري داده ها از روش هاي آمار توصيفي، ضريب رگرسيون خطي ساده و آزمون تي براي تحليل داده ها استفاده شد. بر اساس نتايج اين پژوهش بين سبک رهبري مديران با تعهد سازماني زيردستان(p<0.05)  رابطه معناداري و بين تعهد سازماني مديران و زيردستان(p<0.05)  تفاوت معناداري وجود دارد. ولي بين ميزان تعهد سازماني کارکنان رسمي و قراردادي تفاوت معناداري مشاهده نشد.