مقاله رابطه بين سبک هاي تفکر، انگيزه، پيشرفت، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت با کارآفريني دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک هاي تفکر، انگيزه، پيشرفت، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت با کارآفريني دانشجويان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي تفکر
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله خلاقيت
مقاله کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل شكوه فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر، انگيزه پيشرفت، پيشرفت تحصيلي وخلاقيت با کارآفريني دانشجويان دانشگاه انديمشک بود. نمونه شامل ۳۴۰ نفر (۱۵۵ دانشجوي مرد و ۱۸۵ دانشجوي زن) بودند که به شيوه تصادفي طبقه اي از بين کليه رشته ها انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري عبارت از پرسشنامه سبک هاي تفکر، پرسش نامه صفات کارآفريني، پرسش نامه خلاقيت، پرسش نامه انگيزه پيشرفت و معدل دانشجويان به عنوان عملکرد پيشرفت تحصيلي بود. طرح تحقيق از نوع همبستگي بود و جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج در سطح P<0.01 نشان داد سبک تفکر قانون گذاري، انگيزه پيشرفت، خلاقيت، سبک تفکر جزيي نگر و پيشرفت تحصيلي پيش بيني کننده کارآفريني هستند.