مقاله رابطه بين سبک هاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک هاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دختران نوجوان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله نگراني هاي مربوط به وزن
مقاله شاخص توده بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي پور ساره
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سبک هاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دختران نوجوان انجام شد.
روش: اين مطالعه توصيفي – همبستگي روي نمونه ۳۲۲ نفري از دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و علوم انساني مقاطع اول، دوم و سوم دبيرستان هاي شيراز که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از يک بررسي مقدماتي و تعيين قابليت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجراي اصلي به ترتيب با استفاده از پرسش نامه ويژگي هاي فردي آزمودني، دلبستگي بزرگسالان هازان و شيور؛ نسخه جديد (۱۹۹۳)، پرسش نامه نگراني هاي مربوط به وزن کيلن، پرسش نامه افسردگي بک و نيز اندازه گيري قد و وزن براي به دست آوردن شاخص توده بدني صورت گرفت. براي تحليل داده هاي پژوهش از تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است.
يافته ها: دختران داراي سبک دلبستگي ناايمن (اجتنابي و اضطرابي / دوسوگرا) در مقايسه با دختران داراي سبک دلبستگي ايمن، نگراني مربوط به وزن بيشتري داشتند. بين ميانگين نمرات نگراني مربوط به وزن افراد داراي سبک دلبستگي اضطرابي / دوسوگرا و اجتنابي تفاوت معني دار وجود نداشت. تعامل سبک دلبستگي و شاخص توده بدني ميزان نگراني به وزن اثر معني داري نداشت.
نتيجه گيري: شناخت سبک هاي دلبستگي مي تواند به عنوان متغير معمي براي پيش بيني نگراني مربوط به وزن و از سويي آسيب پذيري نسبت به اختلالات تغذيه نقش مهمي ايفا کند