مقاله رابطه بين سبک هاي فرزند پروري و باورهاي معرفت شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک هاي فرزند پروري و باورهاي معرفت شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي معرفت شناختي
مقاله سبک هاي فرزند پروري
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله مقطع متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خداخواه شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري و باورهاي معرفت شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام شد. جامعه پژوهشي شامل کليه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دبيرستانهاي شهر تبريز به تعداد ۲۱۲۵۱ در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۸۸ بود که از ميان آنها ۳۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق با توجه به هدف پژوهش، توصيفي (غيرآزمايشي) از نوع همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي شومر (۱۹۹۰)، پرسشنامه سبک هاي فرزند پروري بامريند (۱۹۶۷) و براي پيشرفت تحصيلي از معدل کتبي سال سوم دانش آموزان در خرداد ماه استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين باورهاي معرفت شناختي «دانش ساده / قطعي» و «يادگيري سريع / ثابت» و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. رابطه بين سبک مقتدرانه با دانش ساده / قطعي مثبت و معني دار ولي با باورهاي معرفت شناختي يادگيري سريع / ثابت منفي و معني دار بود. رابطه سبک مستبدانه با دانش ساده / قطعي و يادگيري سريع / ثابت مثبت و معني دار بود. رابطه سبک سهل گيرانه با يادگيري سريع / ثابت مثبت و معني دار بود. رابطه سبک هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي معني دار نبود. از بين مولفه هاي باورهاي معرفت شناختي و سبک هاي فرزند پروري، متغيرهاي يادگيري سريع / ثابت و دانش ساده / قطعي بيشترين سهم را در پيش بيني پيشرفت تحصيلي داشتند.