مقاله رابطه بين سبک هويت و بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سبک هويت و بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر قم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي هويت
مقاله تعهد هويت
مقاله بهزيستي رواني
مقاله دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
مقاله شهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي زرين سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: شهياد شيما
جناب آقای / سرکار خانم: بيان معمار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: هويت احساس نياز به جدا بودن از ديگران که داراي سبک هاي مختلف بوده و در دوران نوجواني بسيار حايز اهميت است. اگر نوجوان چارچوبي از ارزش ها و باورهاي خود ساخته و يا وام گرفته از ديگران را براي خود حفظ کند، نشان از تعهد او مي باشد. اين دو مولفه( سبک هويت و تعهد هويت) مي تواند مجموعه اي از پاسخ هاي هيجاني و رضايت کلي از زندگي را تحت تاثير قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين انواع سبک هاي هويت، تعهد هويت و بهزيستي رواني در بين دانش آموزان دختر راهنمايي شهر قم در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تعداد ۵۰۰ دانش آموز دختر در مقطع راهنمايي شهر قم با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. براي دستيابي به نتايج از پرسشنامه هاي سبک هاي هويت (ISI-6G)، (برزونسکي، ۱۹۸۹) و پرسشنامه بهزيستي رواني بزرگسالان مک کامينز (۲۰۰۲) استفاده شد. در تحليل آماري از نرم افزار SPSS18 براي شاخص هاي توصيفي و استنباطي از جمله همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده گرديد.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که بين سبک هويت اطلاعاتي و هنجاري با بهزيستي رواني و تعهد هويت در سطح معناداري P<0.01 رابطه مستقيم وجود دارد و بين سبک هويت سردرگم با بهزيستي رواني و تعهد هويت در سطح معناداري P<0.05 رابطه معکوس معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام هم نشان داد که سبک هويت هنجاري و تعهد هويت دو متغيري بودند که به خوبي توانايي پيش بيني بهزيستي رواني ۱ و ۲ را داشتند. بهزيستي رواني ۱ و ۲ هرکدام جداگانه بوسيله رگرسيون گام به گام پيش بيني و مورد تحليل قرار گرفته است.
نتيجه گيري: اين تحقيق همسو با اکثر تحقيقات بوده و بيانگر وجود ارتباط بين انواع سبک هاي هويت، تعهد هويت و بهزيستي رواني مي باشد.