مقاله رابطه بين سخت کوشي و مشکلات بين شخصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سخت کوشي و مشکلات بين شخصي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت کوشي
مقاله رابطه بين شخصي
مقاله مشکل بين شخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازه سخت کوشي چه تاثيري بر کاهش يا افزايش مشکلات بين شخصي دارد؟ هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سخت کوشي و مولفه هاي سه گانه آن يعني تعهد، کنترل و مبارزه طلبي با مشکلات بين شخصي و جنبه هاي شش گانه آن شامل قاطعيت، مردم آميزي، اطاعت پذيري، صميميت، مسوليت پذيري و مهارگري بود. ۲۷۳ دانشجوي دانشگاه تهران (۹۷ پسر، ۱۷۶ دختر) با تکميل مقياس سخت کوشي و مقياس مشکلات بين شخصي در اين پژوهش شرکت کردند. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روشهاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، آزمون تحليل واريانس چند متغيره، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که سخت کوشي و مولفه هاي آن با مشکلات بين شخصي به طور کلي و در زمينه هاي قاطعيت، مردم آميزي، صميميت و مسوليت پذيري همبستگي منفي دارند. تحليل آماري نتايج نشان دادکه از مولفه هاي سه گانه سخت کوشي، دو مولفه کنترل و مبارزه طلبي مي توانند تغييرات مرتبط با مشکلات بين شخصي کلي را پيش بيني کنند و تغييرات مرتبط با مشکلات بين شخصي در زمينه هاي قاطعيت، مردم آميزي، صميميت و مسوليت پذيري تنها از طريق مولفه مبارزه طلبي قابل پيش بيني بود. سخت کوشي از طريق مثبت سازي ارزيابي ها، تقويت احساس کنترل و مديريت بر شرايط، افزايش اعتماد به نفس، سدسازي در مقابل استرس و مثبت سازي روابط بين شخصي (متغيرهاي ارتباطي) با مشکلات بين شخصي در ارتباط قرار مي گيرد.