مقاله رابطه بين سرزندگي و ويژگي هاي جمعيت شناختي با شادکامي در مردم شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سرزندگي و ويژگي هاي جمعيت شناختي با شادکامي در مردم شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي
مقاله سرزندگي
مقاله ويژگي هاي جمعيت شناختي
مقاله مردم شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز امير
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادماني و نشاط از مهمترين نيازهاي رواني بشر، به دليل تاثيرات عمده  بر زندگي شخص، هميشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با وجود اين، پژوهش هاي روانشناختي انجام شده درباره شادي چندان زياد نيست، در حاليکه پژوهش هاي انجام شده درباره احساسات منفي، نسبتا فراوان است. هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سرزندگي و ويژگي هاي جمعيت شناختي با شادکامي در مردم شهر اصفهان بود. بدين منظور، در قالب طرح پژوهشي از نوع همبستگي،۱۶۰ نفر (۸۰ مرد و ۸۰ زن) از مردم شهر اصفهان، با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه شادکامي آكسفورد (۸۲/a=۰)، مقياس سرزندگي (۷۹/a=۰) و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي (شامل سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيلات، معدل، وضعيت اقتصادي، تعداد اعضا خانواده و ميزان درآمد) پاسخ دادند. تحليل داده ها، با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و تحليل کواريانس انجام شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بين شادکامي و سرزندگي، ارتباط مثبت و معني دار (۰۱/P<۰) و بين شادکامي و تعداد اعضا خانواده، ارتباط منفي و معني دار وجود دارد (۰۱/P<۰) و بين ميزان شادکامي زنان و مردان و افراد مجرد و متأهل، تفاوت معني داري وجود ندارد. لذا نتيجه گرفته شد که هر چه ميزان سرزندگي افراد، بيشتر و تعداد اعضاي خانواده آنها کمتر باشد، شادکامي بيشتري را تجربه خواهند کرد.