مقاله رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و فرار سرمايه (بررسي موردي كشورهاي منتخب منطقه مناطي دوره ۱۹۹۱ـ۲۰۰۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و فرار سرمايه (بررسي موردي كشورهاي منتخب منطقه مناطي دوره ۱۹۹۱ـ۲۰۰۶)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله فرار سرمايه‏
مقاله خاورميانه و شمال آفريقا (منا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي زاده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از داده هاي تابلويي، به بررسي ارتباط بين جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و فرار سرمايه در ۹ كشور منتخب منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا)، طي دوره ۱۹۹۱ـ۲۰۰۶ پرداخته شده است.
به اين منظور، ابتدا فرار سرمايه از دو روش ارب ـ بانك جهاني و مورگان محاسبه شده است. نتايج آزمون همگرايي نشان مي دهد كه صرفنظر از روش برآورد، بين فرار سرمايه و سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج، بيانگر رابطه اي معني دار و مثبت بين فرار سرمايه و جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، براي دوره مورد مطالعه، در كشورهاي منتخب منطقه منا است. همچنين، نتايج ذكر شده در هر دو روش محاسبه فرار سرمايه مورد تاييد قرار مي گيرد.