مقاله رابطه بين سطوح ارزش هاي مذهبي و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سطوح ارزش هاي مذهبي و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي مذهبي
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي محمدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مبرا اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شيري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اضطراب از شايع ترين اختلالاتي است که راه کارهاي گوناگوني در جهت کاهش و يا درمان آن پيشنهاد شده است. ارزش هاي مذهبي به عنوان راهي در جهت کنترل اضطراب مطرح شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سطوح ارزش هاي مذهبي و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- تحليلي است. به روش نمونه گيري تصادفي، تعداد ۴۹۸ نفر از دانشجويان مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعيت شناختي، پرسشنامه ارزش هاي آلپورت، ورن، ليندزي و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اسپيلبرگر بود. تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيري از روش هاي آماري آناليز واريانس، آزمون تي، روش هاي آمار توصيفي و کاي دو انجام گرفت.
يافته ها: ۱/۱۷ درصد از دانشجويان مورد مطالعه، داراي ارزش هاي مذهبي پايين، ۱/۷۹ درصد در حد متوسط و ۸/۳ درصد در حد بالا بودند. ۸/۴۳ درصد از دانشجويان از اضطراب خفيف، ۸/۴۷ درصد از اضطراب متوسط و ۴/۸ درصد نيز از اضطراب شديد رنج مي برند. بين سطوح ارزش هاي مذهبي و ميزان اضطراب دانشجويان، ارتباط معناداري وجود داشت (P<0.01). همچنين ميانگين نمرات اضطراب و ميانگين نمرات ارزش هاي مذهبي، به طور معناداري در خانم ها بيشتر از آقايان بود. اختلاف معناداري بين سطوح ارزش هاي مذهبي بر حسب سن، جنس، رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي وجود داشت.
نتيجه گيري: ارتباط ميان ارزش هاي مذهبي و سلامت روان انسان پيچيده است و اعتقادات و ارزش هاي مذهبي، نقش بارزي در پيشگيري و کاهش اضطراب و مشکلات رواني دارند.