مقاله رابطه بين سلامت روان و شادکامي دانشجويان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سلامت روان و شادکامي دانشجويان دختر و پسر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي
مقاله سلامت روان
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عناصري مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه سلامت روان با شادکامي است. جامعه آماري در اين پژوهش، کليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان است. بدين منظور از جامعه فوق ۱۰۰ دانشجوي دختر و پسر (۵۰ دانشجوي پسر و ۵۰ دانشجوي دختر ) به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب و به وسيله پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و پرسشنامه ( شادکامي فوردايس ) مورد آزمون قرار گرفتند. پس از گردآوري اطلاعات داده هاي به دست آمده در دو سطح توصيفي و استنباطي، تجزيه و تحليل شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون چند متغيري و t استيودنت دو گروه مستقل، بيانگر آن است که با اطمينان (P<0.05) بين سلامت روان و شادکامي، رابطه معني دار وجود دارد همچنين، با اطمينان (P<0.01) بين عدم اضطراب و شادکامي و همينطور عدم افسردگي و شادکامي، رابطه مستقيم وجود دارد. در حاليکه بين کارکرد جسماني و شادکامي و همچنين کارکرد اجتماعي و شادکامي رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين، بين شادکامي آزمودني ها در دو گروه دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نمي شود.