مقاله رابطه بين سلسله مراتب نيازهاي مزلو و جهت گيري پيشرفت در کشتي گيران شرکت کننده در دومين المپياد ورزشي ايرانيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين سلسله مراتب نيازهاي مزلو و جهت گيري پيشرفت در کشتي گيران شرکت کننده در دومين المپياد ورزشي ايرانيان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري پيشرفت
مقاله سلسله مراتب نيازهاي مزلو
مقاله كشتي گير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كردي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه تعيين رابطه بين سلسله مراتب نيازهاي مزلو و جهت گيري پيشرفت در شرکت کننده گان در دومين المپياد ورزشي ايرانيان بود. آزمودني هاي پژوهش شامل ۱۲۰ نفر بود که از ميان كشتي گيران شرکت کننده در دومين المپياد ورزشي ايرانيان در سال ۱۳۸۷ از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس سلسله مراتب نيازهاي مزلو و مقياس جهت گيري پيشرفت استفاده شد. نتايج نشان داد که سلسله مراتب نيازهاي مزلو با جهت گيري پيشرفت مبتني بر تكليف (۰٫۷۴) و جهت گيري پيشرفت مبتني بر خود (-۰٫۶۶) رابطه معني داري دارند. همچنين نتايج نشان داد که قوي ترين متغيرهاي پيش بيني کننده جهت گيري پيشرفت مبتني بر تكليف، به ترتيب نياز به خودشكوفايي، نياز به عزت و احترام و نياز به ايمني بوده اند؛ در صورتي كه قوي ترين متغيرهاي پيش بيني کننده جهت گيري پيشرفت مبتني بر خود، به ترتيب نيازهاي فيزيولوژيكي، نياز به عزت و احترام، نياز به خودشكوفايي و نياز به ايمني مي باشند. اين نتايج تا حدودي زيادي با يافته هاي پژوهشي ديگر همسويي دارد.