مقاله رابطه بين شادكامي، خودشكوفايي، سلامت روان و عملكرد تحصيلي با دوگانگي جنسي در دانشجويان دختر و پسر واحد علوم و تحقيقات مركز اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين شادكامي، خودشكوفايي، سلامت روان و عملكرد تحصيلي با دوگانگي جنسي در دانشجويان دختر و پسر واحد علوم و تحقيقات مركز اهواز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوگانگي جنسي
مقاله سلامت رواني
مقاله شادكامي
مقاله خودشكوفايي
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه متغيرهاي شادكامي، خودشكوفايي، سلامت روان و عملكرد تحصيلي با دوگانگي جنسي در دانشجويان تحصيلات تكميلي واحد علوم و تحقيقات مركز اهواز بررسي شده است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش از بين دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات مركز اهواز ۳۷۳ نفر (۱۸۵ پسر و ۱۸۸ دختر) با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. با توجه به نتايج به دست آمده بين متغيرهاي شادكامي و دوگانگي جنسي، بين خودشكوفايي و دوگانگي جنسي، بين سلامت روان و دوگانگي جنسي، بين شادكامي و خودشكوفايي، بين شادكامي و سلامت روان، بين خودشكوفايي و سلامت روان روابط معناداري به دست آمد ( (p<0.001ولي بين عملكرد تحصيلي با دوگانگي جنسي، بين شادكامي با عملكرد تحصيلي، خودشكوفايي با عملكرد تحصيلي و سلامت روان با عملكرد تحصيلي رابطه معناداري مشاهده نگرديد ( (p<0.001در ضمن روابط بين متغيرها با توجه به تفكيك جنسيت مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به نتايج به دست آمده بين شادكامي و دوگانگي جنسي در دانشجويان پسر رابطه معناداري مشاهده نگرديد ( (p<0.001ولي بين شادكامي و دوگانگي جنسي در دختران رابطه معناداري مشاهده گرديد ( (p<0.001همچنين بين سلامت روان و دوگانگي جنسي و خودشكوفايي و دوگانگي جنسي و نيز بين عملكرد تحصيلي و دوگانگي جنسي در دختران و پسران به تفكيك جنسيت رابطه معناداري مشاهده نگرديد ( (p<0.001از سوي ديگر بين شادكامي و خودشكوفايي و نيز بين شادكامي و سلامت روان و بين خودشكوفايي و سلامت روان هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداري مشاهده گرديد ( (p<0.001ولي بين شادكامي و عملكرد تحصيلي، بين خودشكوفايي و عملكرد تحصيلي و نيز بين سلامت روان و عملكرد تحصيلي هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداري مشاهده نگرديد ( (p<0.001