مقاله رابطه بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان و رضايت مندي ورزشکاران زن استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان و رضايت مندي ورزشکاران زن استان مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از تعامل و آموزش مربي
مقاله قدرت تخصص مربي
مقاله قدرت قانوني مربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: همتي نژاد مهرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بنار نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح ماريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق عبارت است از يافتن رابطه بين شيوه هاي اعمال قدرت مربيان (از ديدگاه مربيان و ورزشکاران) با رضايت مندي ورزشکاران زن عضو تيم هاي ورزشي نوجوانان، جوانان، و بزرگسالان استان مازندران. تمامي مربيان (N=166) و ۲۸۵ ورزشکار باشگاهي از ۴ رشته گروهي و ۴ رشته انفرادي (N=1492) در اين تحقيق شرکت کردند و به پرسشنامه قدرت مربيان و پرسشنامه رضايت مندي ورزشکاران پاسخ دادند. پرسشنامه استاندارد قدرت با ۱۵ سوال ۹ ارزشي ليکرت و پرسشنامه استاندارد رضايت مندي با ۱۴ سوال ۷ ارزشي ليکرت، پس از ترجمه و اظهار نظر ۱۰ عضو هیات علمي رشته تربيت بدني تاييد شد. در مطالعه اي راهنما و با يکبار اندازه گيري، ثبات دروني پرسشنامه قدرت از ديدگاه ۱۵ مربي r=0.81، و از ديدگاه ۱۵ورزشکار r=0.82، و پرسشنامه رضايت ورزشکاران نيز با همان ورزشکاران r=0.88 برآورد شد. تمامي فرضيه ها با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي کندال و آزمون يومان- ويتني و آزمون کروسکال واليس در سطح معناداري (P≤۰٫۰۵) تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد از ديدگاه هر دو گروه، استفاده از قدرت تخصص مربي در اولويت اول و استفاده از قدرت تنبيه در اولويت آخر قرار دارد. از بين ۵ شيوه اعمال قدرت مربيان فقط بين قدرت تخصص، پاداش، و قدرت قانوني مربيان با رضايت مندي ورزشکاران از رفتار و تعامل مربي رابطه مثبت، پايين، و معناداري وجود داشت (R=0.33-0.37).