مقاله رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني سازماني در ميان کارکنان مدارک پزشکي بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۰۶ تا ۵۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني سازماني در ميان کارکنان مدارک پزشکي بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ها
مقاله رفتار
مقاله مدارک پزشکي
مقاله متغيرها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدالت سازماني متغيري است که پيش بيني کننده بسياري از متغيرهاي سازماني است. يکي از اين متغيرها که در سازمان هاي امروزي داراي اهميت بسياري است، مقوله رفتار مدني سازماني است. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني سازماني در بين کارکنان مدارک پزشکي بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
روش بررسي: اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي (رابطه اي)است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه عدالت سازماني و پرسش نامه رفتار مدني سازماني بود. روايي پرسش نامه با نظر صاحب نظران مديريت تاييد شد و پايايي آن به کمک Cronbach’s alpha به دست آمدکه به ترتيب براي پرسش نامه عدالت سازماني ۹۱ درصد و براي پرسش نامه رفتار مدني سازماني ۸۰ درصد بود. مکان انجام پژوهش بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان (الزهرا، خورشيد، کاشاني، فيض، عيسي بن مريم) و زمان آن در سال ۱۳۸۷ بوده است. تحليل داده ها در سطح توصيفي و تحليلي توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره عدالت سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي شهر اصفهان ۴۱٫۸ از ۱۰۰ با انحراف معيار ۲۲۱٫۶ بود که بالاترين نمره مربوط به عدالت توزيعي و کمترين نمره مربوط به عدالت تعاملي بود. بين عدالت سازماني، وظيفه شناسي، نوع دوستي و مردانگي رابطه معني داري مشاهده نشد و بين عدالت سازماني، فضيلت شهروندي، احترام و تکريم و رفتار مدني سازماني رابطه معني داري مشاهده شد (P<0.01).
نتيجه گيري: از آن جا که نمره عدالت سازماني و رفتار مدني سازماني در بين کارکنان بيمارستان هاي منتخب متوسط و نمره عدالت تعاملي در حد ضعيف مي باشد، بنابراين مديران بيمارستان ها بايد زمينه هاي ايجاد و بهبود ادراک عدالت را در بين کارکنان فراهم نمايند.