مقاله رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشق
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفي
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جامعي نژاد فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين عشق و عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي کارکنان ملي حفاري خوزستان بود. نمونه اين پژوهش شامل ۳۵۰ نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفي ساده از بين تمامي کارکنان شرکت ملي حفاري انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي، عشق، شادماني ذهني، سبک هاي دلبستگي و رضايت زناشويي استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و تحليل داده ها، با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين عشق، عاطفه منفي و سبك دلبستگي ايمن، اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد. اما نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در سطح معني داري P<0.0001 نشان داد که بين عشق، عاطفه منفي، دلبستگي ايمن و دلبستگي دوسوگرا با رضايت زناشويي رابطه معناداري دارند و عاطفه مثبت و دلبستگي اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه معناداري دارند. همچنين يافته ها نشان داد که بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي رابطه چندگانه وجود دارد. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که سبک دلبستگي دوسوگرا بهترين پيش بيني کننده رضايت زناشويي مي باشد.