مقاله رابطه بين عوامل جغرافيايي و نظم و امنيت اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عوامل جغرافيايي و نظم و امنيت اجتماعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل جغرافيايي
مقاله نظم
مقاله امنيت
مقاله دانشگاه علوم انتظامي
مقاله جغرافياي انساني
مقاله جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي نژاد سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي اصل سيدعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله: عوامل متعدد و متنوعي در برقراري نظم و امنيت اجتماعي تاثير گذارند. از آن جمله مي توان به عوامل جغرافيايي يا مکاني اشاره كرد که متاسفانه در تجزيه و تحليل جرايم و ناامني ها کمتر به آن توجه مي شود. اهميت اين دسته از عوامل از آن جايي ناشي مي شود که بپذيريم همه جرايم و ناامني ها در بستر مکان و زمان مشخصي رخ مي دهند.
هدف و روش: در تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه عوامل مذکور با مقوله نظم و امنيت و ارزيابي اهميت آنها، با استفاده از روش توصيفي – پيمايشي و از طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به سنجش متغيرها در دو بعد عوامل جغرافيايي انساني و عوامل جغرافيايي طبيعي اقدام شد. جامعه آماري تحقيق را اعضاي هيات علمي و مدرسان گروه هاي آموزش انتظامي، علوم اجتماعي و جغرافيا در دانشگاه علوم انتظامي تشكيل مي دهد و روش نمونه گيري آن سرشماري است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد:
اول آنکه، رابطه معنا داري بين عوامل جغرافيايي و نظم وامنيت برقرار است؛ دوم آنکه، در بين عوامل (متغيرهاي) جغرافيايي، عوامل جغرافيايي انساني اهميت بيشتري دارند؛ سوم آنکه، در ميان عوامل جغرافيايي انساني که بيانگر رابطه تراکم جمعيت با جرم است، بيشترين رابطه را با مقوله نظم و امنيت دارد و از ميان عوامل جغرافيايي طبيعي که بيانگر ارتباط خصوصيات مکان استقرار اماکن انتظامي است، داراي بيشترين اهميت است.
نتايج: در مورد فرضيه اول يعني وجود رابطه بين عوامل جغرافياي انساني و نظم و امنيت با توجه به مقدار آزمون t محاسبه شده (۷٫۳) و سطح معنا داري صفر، فرضيه H1 با احتمال ۹۹ درصد مورد تاييد قرار گرفت. اما در خصوص فرضيه دوم با توجه به مقدار آزمونt (0.036) و سطح معنا داري (۰٫۹۷۱) فرضيه H1 رد شد.