مقاله رابطه بين عوامل شغلي و سازماني با رفتار شهروند سازماني اعضا هيات علمي واحد هاي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه مدل مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عوامل شغلي و سازماني با رفتار شهروند سازماني اعضا هيات علمي واحد هاي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه مدل مناسب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروند سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله تعهد سازماني
مقاله جو سازماني
مقاله اعضا هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي اختر
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورظهير علي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين عوامل شغلي (رضايت شغلي، فرسودگي شغلي) و سازماني (تعهد سازماني، جو سازماني) با رفتار شهروند سازماني اعضا هيات علمي واحدهاي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه مدل مناسب بوده است. جامعه آماري پژوهش كليه اعضا هيات علمي واحد هاي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي بودند که تعداد آن ها در سال تحصيلي ۸۷ – 88 برابر با ۳۱۰۰ نفر مي باشد که از اين تعداد ۳۹۷ نفر به عنوان نمونه آماري از طريق شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پنج پرسشنامه رفتار شهروند سازماني، رضايت شغلي، فرسودگي شغلي، تعهد سازماني و جو سازماني استفاده گرديد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از روشهاي آماري تي تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون، آلفاي کرانباخ، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير استفاده شد و اين نتايج حاصل شد: ميزان بروز رفتار شهروند سازماني در بين اعضا هيات علمي منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي کمي بيشتر از حد متوسط مي باشد. متغيرهاي رضايت شغلي، تعهد سازماني بروي رفتار شهروند سازماني تاثير مثبت و فرسودگي شغلي و جو سازماني تاثير منفي دارند. از مولفه هاي رضايت شغلي، مولفه هاي ماهيت کار، رضايت از همکاران و رضايت از ميزان حقوق و مزايا قدرت پيش بيني رفتار شهروند سازماني را در جهت مثبت دارند. از مولفه هاي سه گانه فرسودگي شغلي يعني کاهش عملکرد فردي، زوال شخصيت و خستگي عاطفي هر سه قدرت پيش بيني رفتار شهروند سازماني را در جهت معکوس دارند. از مولفه هاي سه گانه تعهد سازماني، تنها مولفه تعهد هنجاري، قدرت پيش بيني رفتار شهروند سازماني را در جهت مثبت دارد. از مولفه هاي پنج گانه جو سازماني، تنها مولفه رفتار حمايتي مدير، قدرت پيش بيني رفتار شهروند سازماني را در جهت مثبت دارد.