مقاله رابطه بين عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي با ميزان رضايت از زندگي سالمندان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي با ميزان رضايت از زندگي سالمندان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله سالمندان
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل خانوادگي
مقاله عوامل اجتماعي
مقاله عوامل اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني عزت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي با ميزان رضايتمندي سالمندان از زندگي بود. روش اعمال شده در پژوهش، توصيفي ازنوع همبستگي و جامعه آماري مورد مطالعه كليه سالمندان ۶۵ سال به بالاي ساكن در مناطق يازده گانه شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸۴۹۱۲ نفر بود كه از اين تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول كرجسي و مورگان ۳۸۴ نفر محاسبه شد و اعضا نمونه با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش مي شد. بخش اول متعلق به سوالات جمعيت شناختي در خصوص و يژگيهاي فردي گروه نمونه از قبيل (سن، جنس، تحصيل و…) و بخش دوم مربوط به متغيرهاي مورد آزمون (اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي و فردي) بود كه با طيف ليكرت پنج درجه اي و ضريب پايايي  0.84براي ۲۹ گويه اول و ضريب پايايي ۰٫۸۸ براي ۱۵ سوال بخش دوم مورد استفاده قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نيز در دو سطح توصيفي (درصد، فراواني، ميانگين، انحراف معيار، ميانه و نما) و استنباطي (آزمونهاي همبستگي پيرسون، اسپيرمن، T,F و رگرسيون چند گانه جهت ارايه مدل) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين عوامل خانوادگي (r=0.618)، عوامل اجتماعي ((r=0.625  عوامل اقتصادي (r=0.656) استقلال فردي و سطح سلامت جسماني ( (r=0.183در سطح خطاي (P<0.01) با رضايتمندي سالمندان از زندگي ارتباطي معنادار وجود داشت. همچنين در خصوص وضعيت تاهل سالمندان با (F=4.516) در سطح خطاي (P<0.01) تفاوتي معنادار بين متاهلين و غير متاهلين از نظر ميزان رضايت از زندگي وجود داشت.