مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۸۷ -۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني کارکنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۸۷ -۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله بلوغ سازماني
مقاله کارکنان
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيمارستان نقش بسزايي در استرداد سلامتي مردم برعهده دارد، بنابراين نوع فرهنگ سازماني و ميزان بلوغ سازماني موجود در اين مراکز از اهميت بالايي برخوردار است و با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني، بلوغ سازماني کارکنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۸۷ -۱۳۸۶ صورت گرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه کارکنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان (۱۱ بيمارستان) مي باشد که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي ۳۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ۲ پرسشنامه (فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني) جمع آوري شد و تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ۵ بيمارستان داراي فرهنگ ميانه و ۶ بيمارستان ديگر داراي فرهنگ ضعيف بودند. همچنين سطح بلوغ سازماني بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان نيز متوسط است. همچنين بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني رابطه معناداري مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده، مديران بيمارستانها بايد با ايجاد تغييراتي در فرهنگ سازماني در افزايش ميزان بلوغ سازماني تلاش نمايند.