مقاله رابطه بين فرهنگ شبکه اينترنتي و فرهنگ سازماني در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۳۳ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بين فرهنگ شبکه اينترنتي و فرهنگ سازماني در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله اينترنت
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاهيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هورسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرهنگ شبکه آداب درست رفتاري در زمان برقراري ارتباط از طريق شبکه هاي رايانه اي يا فضاي مجازي است. شناخت فرهنگ سازماني حاکم در سازمان و ارتباط آن با فرهنگ شبکه، راهکارهاي کاربردي را جهت توسعه ارتباطات و ايجاد سازمان يادگيرنده از طريق اينترنت براي مديران ارشد دانشگاه ارايه مي نمايد. هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين فرهنگ شبکه اينترنتي و فرهنگ سازماني در ميان اعضاي هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه، پژوهشي همبستگي است که در آن تعداد ۱۳۸ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۷ از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. در اين پژوهش دو پرسش نامه فرهنگ سازماني با ضريب اطمينان ۹۷ درصد و فرهنگ شبکه با ضريب اطمينان ۸۹ درصد مورد استفاده قرار گرفت. بررسي آماري و انجام محاسبات با استفاده از آمار توصيفي و از طريق نرم افزار SPSS صورت گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از توزيع فراواني، درصد و ميانگين استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که در مجموع بين فرهنگ شبکه و فرهنگ سازماني در اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رابطه وجود دارد. همچنين بين ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص مولفه هاي فرهنگ سازماني نظير توجه به جزييات، توجه به تيم، تهورطلبي و پايداري با توجه به جنسيت و نيز ديدگاه ايشان در خصوص مولفه هاي توجه به ره آورد و تهورطلبي بر حسب سابقه خدمت و همچنين مولفه هاي نوآوري، خطرپذيري، توجه به جزييات، توجه به تيم، تهورطلبي و پايداري بر حسب مرتبه علمي و مدرک تحصيلي اعضاي هيات علمي تفاوت وجود دارد. همچنين بين ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص فرهنگ شبکه و ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي هيات علمي در سطحP<0.05  تنها بر حسب مدرک تحصيلي تفاوت وجود دارد.
نتيجه گيري: اين پژوهش با تاکيد بر اهميت بسترسازي فرهنگي و آموزش کاربران شبکه در دانشگاه، پيشنهاد مي کند که براي بالا بردن فرهنگ شبکه در دانشگاه و سهولت در ايجاد ارتباط بر اساس يک سري آداب و رسوم خاص، قوانين فرهنگ شبکه در بين اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان توسعه يابد و ارتباطات رسمي سازمان با بهره گيري از شبکه هاي اينترنتي گسترش يابد.