مقاله رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان اداره كل تربيت بدني استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان اداره كل تربيت بدني استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله تعهد سازماني
مقاله كاركنان تربيت بدني
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان اداره كل تربيت بدني استان اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي – همبستگي و جامعه آماري شامل كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان اصفهان (۲۸۵ نفر) بود. حجم نمونه پس از برآورد آماري برابر با ۱۵۲ نفر محاسبه شد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند. در اين پژوهش از دو پرسشنامه تعهد سازماني مي ير (۱۹۹۰) و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري والتون (۱۹۷۳) استفاده شد، تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري آزمون ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون گام به گام استفاده شد. يافته ها نشان داد، r مشاهده شده در سطح a=0.05 همبستگي مثبت و معني داري بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان تربيت بدني استان اصفهان وجود دارد. تحليل رگرسيوني نشان داد، تعهد عاطفي و تعهد هنجاري تحت تاثير كيفيت زندگي كاري كاركنان تربيت بدني استان اصفهان قرار دارد.