مقاله رابطه بين ماموريت هاي ابلاغي فوريت هاي پليسي ۱۱۰ با مديريت انتظامي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۸۲ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ماموريت هاي ابلاغي فوريت هاي پليسي ۱۱۰ با مديريت انتظامي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان لرستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوريت هاي پليسي
مقاله پليس ۱۱۰
مقاله پيش بيني
مقاله مديريت انتظامي
مقاله پيشگيري
مقاله پيگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جزيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري محمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت نقش مديريت کلانتري و پاسگاه هاي انتظامي در راستاي اجراي ماموريت هاي حساس و متنوع نيروي انتظامي از يک طرف و تغيير رويکرد ناجا از تهديد محوري به جامعه محوري با راه اندازي مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در سال هاي اخير از طرف ديگر، سبب گرديد اين تحقيق در سطح فرماندهي انتظامي استان لرستان و با هدف نهايي بررسي رابطه ماموريت هاي ابلاغي فوريت هاي پليسي ۱۱۰ با مديريت انتظامي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي (لرستان) و در قالب نظريه مکتب سيستمي انجام شود. با توجه به دغدغه برخي از روسا و فرماندهان کوپ مبني بر دنباله روي پليس از مردم (با ايجاد سيستم ۱۱۰) و بازماندن آنان از برنامه ريزي اصولي براي انجام ساير وظايف محوله، اين مهم است که بدانيم آيا بين ماموريت هاي ابلاغي فوريت هاي پليسي ۱۱۰ با مديريت انتظامي کلانتري ها و پاسگاه ها رابطه معناداري وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش ۱۴۶۴ نفر از کليه کارکنان کوپ استان لرستان در نيمه اول سال ۱۳۸۶ و تعداد جمعيت نمونه ۳۱۱ نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي بوده و داده هاي مورد نياز آن به شيوه ترکيبي اسنادي و ميداني، از طريق پرسشنامه معکوس و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است روايي پرسشنامه با بهره گيري از نظر خبرگان انتظامي، اساتيد راهنما و مشاور، تاييد و همچنين پايايي هر يک از ابعاد و سوالات مرتبط با متغيرهاي فرضيه هاي تحقيق به طور جداگانه محاسبه گرديد که در تمامي موارد ميزان آلفاي کرونباخ به دست آمده از حد استاندارد مورد تاييد کارشناسان (α=۰٫۷۵) بالاتر بوده است (هومن ۸۹:۱۳۸۴) يعني به ميزان ۰٫۷۶ محاسبه شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته و تحليل داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام يافته است و متناسب با سطح سنجش متغيرهاي پژوهش از ضرايب همبستگي اسپيرمن، پيرسون، آزمون هاي آماري پرامتريک (تحليل واريانس، آزمون (T و ناپارامتريک و تحليل رگرسيون يک و چند متغيره بهره گيري شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که: بين ماموريت هاي ابلاغي سيستم ۱۱۰ با امور پيش بيني، پيشگيري، پيگيري (پي جويي) و مقابله در کلانتري ها و پاسگاه ها رابطه معناداري وجود دارد.