مقاله رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرش هاي خريد کردن دانشجويان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرش هاي خريد کردن دانشجويان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خريد کردن
مقاله متعلقات
مقاله نظام ارزشي
مقاله نگرش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مليحه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين رابطه نظام ارزشي مصرف کنندگان بر نگرش هاي آنها حين فرايند تصميم گيري، و بر متعلقات به عنوان فرايندهاي پس از خريد کردن بود.
روش: پژوهش همبستگي و نمونه گيري به صورت خوشه اي بود. براي انجام پژوهش ۲۱۳ نفر از ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند و به زمينه يابي ارزش هاي شوارتز (۲۰۰۴)، نگرش سنج خريد کردن (۱۳۸۵) و يک پرسش باز پاسخ درباره متعلقات مهم افراد، با استفاده از مقولات کدگذاري ريچينز (۱۹۹۴) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحليل همبستگي متعارف – که نوعي تحليل آماري چند متغيري است که روابط چند متغير را با چند متغير ديگر مورد سنجش قرار مي دهد – تحليل شد.
يافته ها: نشان داد ارزش هاي سطح فردي با نگرش هاي افراد و انواع متعلقات مهم افراد رابطه دارند و آنها را پيش بيني مي کنند. همچنين نگرش هاي خريد کردن با انواع متعلقات رابطه دارد.
نتيجه گيري: به طور کلي نه تنها کارکردهاي روان شناختي کل گستره ارزش – نگرش – رفتار را در بر مي گيرد، بلکه اين کارکردها با نظام ارزشي پيچيده تري نيز در ارتباط است.