مقاله رابطه بين مديريت دانش با سبك هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين مديريت دانش با سبك هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله مديريت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيک بخت اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بين رهبري و دانش افراد بايد ارتباط پويايي وجود داشته باشد. اين ارتباط از راه تشويق، برانگيختن استنباط ها و نگرش هاي افراد براي كسب دانش صورت مي گيرد. هدف اين مقاله، تعيين رابطه بين مديريت دانش با سبك هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي- همبستگي بود که جامعه آماري آن را كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ تشکيل مي دادند. به منظور نمونه گيري، پس از برآورد آماري و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد ۱۷۰ نفر از اعضاي هيأت علمي با بهره گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي مورد نياز از دو پرسش نامه مديريت دانش و سبک هاي رهبري چندگانه استفاده شد. جهت سنجش روايي پرسش نامه مديريت دانش و سبك هاي رهبري از روايي محتوايي و صوري استفاده گرديد و از نظر انطباق سوال هاي پرسش نامه، موضوع و اهداف پژوهش مورد تاييد متخصصان قرار گرفت. براي تعيين پايايي پرسش نامه مديريت دانش و رهبري چندگانه از فرمول  Cronbach’s alfa استفاده شد که مقدار آن ها به ترتيب a=0.92 و  a=0.82برآورد شد. تحليل داده ها توسط آمار توصيفي و استنباطي با آزمون هاي آماري مناسب انجام شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که بين مولفه هاي مديريت دانش با سبک رهبري تحولي، رابطه معني دار وجود دارد، ولي بين مديريت دانش با رهبري تبادلي و رهبري عدم مداخله گر، رابطه معني دار وجود ندارد.
نتيجه گيري: برخورداري مديران گروه هاي آموزشي علوم پزشکي اصفهان از سبک رهبري تحولي، ارتباط و مشارکت بيشتر را بين اعضا و تبادل دانش را در بين بخش هاي مختلف سازمان ميسر نموده است.