مقاله رابطه بين منابع قدرت مدير و انواع فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان خمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين منابع قدرت مدير و انواع فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان خمين
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع قدرت مدير
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله دبير متوسطه
مقاله دبير راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي «رابطه بين منابع قدرت مديران و نوع فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان خمين بود. عوامل قدرت مورد مطالعه عبارت بود از: قانوني، پاداش، اجبار، تخصصي و مرجعيت و نوع فرهنگ سازماني ثبات، مشارکتي، انعطاف پذيري و رسالتي. روش تحقيق از نوع توصيفي همبستگي و جامعه آماري اين پژوهش را کليه معلمان راهنمايي و دبيران (۲۹۰ نفر) شهرستان خمين در سال 88 -87 تشکيل مي دادند که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته منابع قدرت با ۲۱ سوال بسته پاسخ و پرسشنامه فرهنگ سازماني با ۳۰ سوال بسته پاسخ تدوين گرديد. روايي پرسشنامه ها با بهره گيري از نظر آزمودني ها و متخصصان صاحب نظر و پايايي آنها از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب ۸۷/۰ و ۹۶/۰ به دست آمد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون ضريب همبستگي کانوني استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين قدرت قانوني با فرهنگ سازماني ثبات و مشارکتي رابطه وجود دارد، در صورتي که بين قدرت قانوني با فرهنگ انعطاف پذيري و رسالتي رابطه اي وجود ندارد. همچنين بين قدرت پاداش، تخصص و مرجعيت با تمام انواع فرهنگ سازماني رابطه معنادار وجود داشت.