مقاله رابطه بين نوع فرهنگ سازماني با رهبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين نوع فرهنگ سازماني با رهبري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انواع فرهنگ سازماني
مقاله رهبري
مقاله دانشگاهها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش مقاله حاضر، ارايه يافته هاي حاصل از بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني با رهبري در دانشگاههاي دولتي كشور در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ بوده است. در اين مقاله، روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. حجم نمونه آماري ۲۸۴ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها استفاده شده که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه انواع فرهنگ سازماني دنيسن و اسپريتزر (۱۹۹۱) و پرسشنامه رهبري بر اساس مالكوم بالدريج (۲۰۰۲) بوده است. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه بين فرهنگ گروهي با رهبري فرهنگ سلسله مراتبي با رهبري و فرهنگ عقلاني با رهبري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ ولي بين فرهنگ توسعه اي با رهبري، رابطه معناداري مشاهده نشد.