مقاله رابطه بين نگرش به عوامل انساني موثر در بهره وري و سبك رهبري سرپرستان با تعهد سازماني در كاركنان كارخانجات مخابراتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين نگرش به عوامل انساني موثر در بهره وري و سبك رهبري سرپرستان با تعهد سازماني در كاركنان كارخانجات مخابراتي ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل انساني موثر در بهره وري
مقاله سبك رهبري
مقاله توصيف رفتار رهبري
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين نگرش به عوامل انساني موثر در بهره وري و سبك رهبري با تعهد سازماني در كاركنان كارخانجات مخابراتي ايران در مهرماه ۱۳۸۶ صورت گرفته است.
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين نگرش به عوامل انساني موثر در بهره وري و سبك رهبري سرپرستان با تعهد سازماني در كاركنان بوده است. بدين منظور ۵۰ نفر از سرپرستان و ۲۶۰ نفر از كاركنان تحت نظارت آنان از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش شامل نگرش سنج عوامل و موانع انساني بهره وري، پرسشنامه هاي تعيين سبك رهبري، توصيف رفتار رهبري و تعهد سازماني پاسخ دادند. پس از جمع آوري داده ها از روش هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي ساده براي تحليل داده ها استفاده شد. بر اساس نتايج اين پژوهش بين نگرش سرپرستان به عوامل انساني موثر در بهره وري و تعهد سازماني زيردستان (P<0.05) و بين سبك رهبري سرپرستان و تعهد سازماني زيردستان (P<0.05) رابطه معناداري وجود دارد. همچنين ممكن است نگرش سرپرستان سبك رهبري آنان را پيش بيني كند. ولي بين نگرش سرپرستان و توصيف رفتار رهبري توسط زيردستان رابطه معناداري مشاهده نشد.