مقاله رابطه بين هزينه تبليغات و ارزش شرکت با معيار tobin’s Q که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين هزينه تبليغات و ارزش شرکت با معيار tobin’s Q
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت هزينه تبليغات به دارايي ها
مقاله نسبت هزينه تبليغات به فروش
مقاله ارزش شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گرگي زاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين هزينه هاي تبليغات و ارزش شرکت با معيار tobin’s Q در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران است. در اين تحقيق داده‌ هاي مربوط به ۱۰۰ شرکت به صورت ترکيبي و براي دوره زماني ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از رگرسيون ‌هاي تلفيقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌ است. فرضيه هاي اول و دوم تحقيق به ترتيب به وجود رابطه معني دار بين نسبت هزينه تبليغات به دارايي ها و نسبت هزينه تبليغات به فروش با ارزش شرکت بر اساس معيار توبين پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد هيچ کدام از فرضيه هاي تحقيق تاييد نمي شوند. يعني، بين نسبت هزينه تبليغات به دارايي ها و نسبت هزينه تبليغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل توبين رابطه معني داري وجود ندارد.