مقاله رابطه بين هوش هيجاني مديران و توانايي آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين هوش هيجاني مديران و توانايي آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدايي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش هيجاني
مقاله جلب اعتماد
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي ابري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني مديران و توانايي آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدايي شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل ۱۰۹۸ مدير و ۱۰۸۸۰ آموزگار از دبستانهاي دخترانه و پسرانه نواحي پنجگانه شهر اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم تعداد ۱۱۰ مدير و ۲۳۳ آموزگار، به عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ آن، با ۹۰ گويه و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد با ۳۰ گويه بوده است. ضريب پايايي پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي کرونباخ براي هوش هيجاني ۹۲/۰ و براي اعتماد ۹۸/۰ به دست آمده و روايي محتوايي پرسشنامه هوش هيجاني و اعتماد را متخصصان تاييد کردند. داده هاي اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، درصد و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل رگرسيون چند متغيره، ضريب همبستگي، آزمونt ، و مانوا و LSD) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين اعتماد با ۱۵ مولفه هوش هيجاني بارـ آن رابطه مثبتي وجود دارد. از نظر ويژگيهاي جمعيت شناختي نيز بين هوش هيجاني مديران از نظر مدرک تحصيلي تفاوت معناداري در سطح P£۰/۰۵ وجود نداشت، اما بين هوش هيجاني مديران برحسب جنسيت تفاوت بين ميانگين نمره مولفه انعطاف در سطح P£۰/۰۵ معنادار بوده است، بنابراين مولفه انعطاف در مديران زن بيشتر از مديران مرد بود. همچنين بين هوش هيجاني مديران برحسب سابقه خدمت بجز در مورد مولفه مسووليت پذيري در سطح  P£۰/۰۵بقيه رابطه ها معنادار نبوده است، بنابراين مسووليت پذيري مديران با سابقه ۲۵ـ۲۰ سال بيشتر از مديران با سابقه ۱۵ـ۱۰ سال بود. همچنين بين نظرات معلمان در مورد مولفه اعتماد برحسب جنسيت، مدرک تحصيلي و سابقه خدمت تفاوت معناداري در سطح P£۰/۰۵ وجود نداشت.