مقاله رابطه بين هوش هيجاني و مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه الگويي مناسب براي مديريت زمان مديران بر اساس هوش هيجاني آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين هوش هيجاني و مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه الگويي مناسب براي مديريت زمان مديران بر اساس هوش هيجاني آنان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله مديريت زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازانجام پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي به منظور فراهم آوردن الگوي مناسب براي مديريت زمان بر اساس هوش هيجاني آنان است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه مديران دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي دهد. كه از ميان آنها تعداد ۵۵۴ به روش تصادفي چندمرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه هوش هيجاني سيبريا شرينگ و پرسشنامه محقق ساخته مديريت زمان است. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيري خطي نشان داد كه :۱- بين هوش هيجاني و مديريت زمان رابطه وجود دارد. ۲- الگوي مديريت زمان بر اساس هوش هيجاني مديران به قرار زير است:
خودانگيختگي×۰٫۰۱۷+خودآگاهي×۰٫۰۱۷+۰٫۲۶=مديريت زمان