مقاله رابطه بين هويت و حمايت اجتماعي والدين در ميان نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين هويت و حمايت اجتماعي والدين در ميان نوجوانان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله حمايت اجتماعي والدين
مقاله نوجوانان
مقاله تفاوت هاي جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياح سياري نيم تاج
جناب آقای / سرکار خانم: حسين شاهي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجگر بايرامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش حمايت اجتماعي والدين بر شکل گيري هويت نوجوانان است. بدين منظور، از بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودهن۱۰۰  نفر (۵۰ نفر دختر و ۵۰ نفر پسر) به صورت نمونه گيري خوشه اي ساده انتخاب و با آزمونهاي حمايت اجتماعي والدين و هويت بنسون و آدامز مورد آزمون قرار گرفتند. تحليل آماري نشان داد که بين سبک هويت پيش رس و حمايت اجتماعي والدين رابطه معني داري وجود دارد. همچنين از نظر تفاوت هاي جنسيتي مشخص شد که دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر از حمايت اجتماعي بيشتر والدين برخوردارند و اکثر آنها داراي هويت پيش رس هستند.