مقاله رابطه بين وابستگي خاص نسبت به همسر و باورهاي غير منطقي با دلزدگي زناشويي در دبيران متاهل اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين وابستگي خاص نسبت به همسر و باورهاي غير منطقي با دلزدگي زناشويي در دبيران متاهل اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگي خاص نسبت به همسر
مقاله باورهاي غير منطقي
مقاله دلزدگي زناشويي
مقاله دبيران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عامري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين وابستگي خاص نسبت به همسر (وابستگي مضطربانه، وابستگي منحصر به فرد ، وابستگي هيجاني) و باور هاي غير منطقي (تقاضا براي تاييد، انتظار بيش از حد خود، تمايل به سرزنش، واكنش ناكامي، بي مسووليتي عاطفي، نگراني زياد در مورد اضطراب، اجتناب از مشكلات، وابستگي، درماندگي نسبت به تغيير، كمال گرايي) با دلزدگي زناشويي در دبيران متاهل اهواز پرداخته است. نمونه شامل ۲۲۰ نفر از دبيران بود كه به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه وابستگي خاص نسبت به همسر،(SSDS)  پرسشنامه باورهاي غير منطقي (IBT)، پرسشنامه دلزدگي زناشويي. اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه بين وابستگي خاص نسبت به همسر و باورهاي غير منطقي با دلزدگي زناشويي دبيران رابطه مثبت معني دار وجود دارد و همچنين از بين مولفه هاي وابستگي خاص نسبت به همسر (وابستگي مضطربانه و هيجاني) و مولفه هاي باورهاي غير منطقي (باور تمايل به سرزنش) دلزدگي زناشويي دبيران را بطور معني دار پيش بيني مي کند. سطح معني داري در اين تحقيق P<0.05 در نظر گرفته شده است.