مقاله رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و اضطراب کامپيوتر با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و اضطراب کامپيوتر با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله خودپنداره
مقاله اضطراب کامپيوتر
مقاله اعتياد به اينترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشيان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، خودپنداره و اضطراب کامپيوتر با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. نمونه شامل ۳۰۰ نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو، پرسشنامه خودپنداره راجرز و پرسشنامه اضطراب کامپيوتر استفاده شد، همچنين براي سنجش اعتياد به اينترنت افراد هم از پرسشنامه ۲۰ ماده اي يانگ که توسط خانم اورنگ (۱۳۸۳) به فارسي ترجمه شده است استفاده شد. تحقيق حاضر از نوع همبستگي بود و تحليل داده ها با روش ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغيري نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي و اعتياد به اينترنت همچنين بين اضطراب کامپيوتر و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد اما بين خودپنداره و اعتياد به اينترنت رابطه اي مشاهده نشد.