مقاله رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سطح هيجان ابراز شده در مادران بيماران مبتلا به اسکيزوفرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۳۸ تا ۴۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سطح هيجان ابراز شده در مادران بيماران مبتلا به اسکيزوفرني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني
مقاله هيجان ابراز شده
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري مژده
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مادران بيماران مبتلا به اسکيزوفرني با سطح هيجان ابراز شده آنها انجام شده است.
روش کار: در اين پژوهش ۴۰ بيمار ( ۲۰مرد و ۲۰ زن) مبتلا به اسکيزوفرني که بين ماه هاي ارديبهشت و خرداد ۱۳۸۸ در بيمارستان ابن سيناي مشهد بستري بودند به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ميزان هيجان ابراز شده مادر با تکميل مقياس سطح هيجان ابراز شده توسط بيمار و ويژگي هاي شخصيتي مادر با تکميل فرم کوتاه مقياس نئو توسط وي مشخص شدند. جهت تحليل داده ها ار نرم افزار SPSS و آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيوني گام به گام استفاده شد.
يافته ها: ويژگي شخصيتي روان نژندي با نگرش منفي نسبت به بيماري رابطه مثبت معني داري داشت (P=0.042). ويژگي شخصيتي انعطاف پذيري با مولفه هاي پاسخ هيجاني (P=0.001)، نگرش منفي نسبت به بيماري (P=0.001)، تحمل / انتظار (P=0.001)، مزاحمت يا مداخله گري (P=0.22) و هيجان ابراز شده کل (P=0.001) در ارتباط معني دار بود. ويژگي شخصيتي دلپذير بودن نيز با مولفه هاي پاسخ هيجاني (P=0.001)، مزاحمت يا مداخله گري (P=0.047) نگرش منفي نسبت به بيماري (P=0.001)، تحمل / انتظار (P=0.001) و هيجان ابراز شده کل (P=0.001) رابطه مثبت معني داري داشت. همچنين ويژگي شخصيتي مسووليت پذيري با مولفه هاي پاسخ هيجاني، نگرش منفي نسبت به بيماري، تحمل / انتظار و هيجان ابراز شده کل رابطه مثبت معني دار داشت (P=0.001).
نتيجه گيري: سطح هيجان ابراز شده مادران مبتلا به اسکيزوفرني به ويژگي هاي شخصيتي آنان بستگي دارد.