مقاله رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي شغلي کارکنان با تعهد سازماني آنها در سازمان آب و برق اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي شغلي کارکنان با تعهد سازماني آنها در سازمان آب و برق اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصبيت
مقاله توافق
مقاله باز بودن
مقاله وجداني بودن
مقاله برون گرايي
مقاله ويژگي هاي شغلي
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي اندريه فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي (عصبيب يا هيجاني بودن، برون گرايي، باز بودن، توافق وجداني بودن) و ويژگي هاي شغلي کارکنان (تنوع وظيفه، هويت وظيفه، پسخوراند حاصل از عوامل و پسخوراند حاصل از شغل) با تعهد سازماني آنها (هنجاري، عاطفي و مستمر) در سازمان آب و برق اهواز پرداخته است. نمونه شامل ۲۰۰ نفر کارکنان سازمان آب و برق اهواز بود که به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه شخصيتي NEO-PI-R، پرسشنامه تشخيص شغل(JDS)  و پرسشنامه تعهد سازماني. اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده گرديد. نتايج نشان داد که بين اکثر ويژگي هاي شخصيتي با تعهد عاطفي و هنجاري رابطه معني دار وجود دارد، اما با تعهد مستمر رابطه معني داري مشاهده نشدبه عبارت ديگر، بين انواع ويژگي هاي شغلي با تعهد عاطفي و هنجاري رابطه مثبت معني دار و با تعهد مستمر رابطه منفي معني دار مشاهده گرديد. سطح معني داري در اين تحقيق P<0.05 در نظر گرفته شده است.