مقاله رابطه بين يادگيري و عملكرد سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين يادگيري و عملكرد سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله عملكرد
مقاله سازمان تربيت بدني
مقاله كارشناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپورنصرتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين يادگيري و عملكرد سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است. در اين زمينه از پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني DLOQ و عملكرد يانگ و همكاران (۲۰۰۴) استفاده شد. پس از تاييد روايي صوري و پايايي (پرسشنامه يادگيري سازمانيa=0.871  و پرسشنامه عملكرد a= 0.84) ابزار تحقيق در جامعه آماري، پرسشنامه ها در بين نمونه ۱۶۹ نفري پژوهش، متشكل از تمامي كارشناسان سازمان مورد بررسي، توزيع شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري كلموگروف اسميرنف و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد بين يادگيري مداوم در سطح فردي با عملكرد سازماني كارشناسان ارتباط مثبت و معني داري (P<0.05، r=0.423) وجود دارد. همچنين بين ديگر ابعاد يادگيري (يادگيري تيمي، توانمندسازي، ارتباطات در سيستم و رهبري راهبردي) با عملكرد سازماني كارشناسان ارتباط مثبت و معني داري مشاهده شد. يافته ها بر اهميت يادگيري سازماني و سطوح آن (يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني) به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش سطح عملكرد كارشناسان سازمان تربيت بدني تاكيد دارد.