مقاله رابطه بين پايداري خاکدانه و تشکيل اندوده سطحي و اثر آن بر فرسايش خاک در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين پايداري خاکدانه و تشکيل اندوده سطحي و اثر آن بر فرسايش خاک در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوده سطحي
مقاله پايداري خاکدانه
مقاله ميکرومرفولوژي و نفوذپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوسته فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاكف مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل اندوده سطحي از مشکلات رايج زمين هاي زراعي مناطق خشک و نيمه خشک بوده و به گونه اي محسوس بر فرآيندهاي نفوذپذيري و فرسايش خاک تاثير مي گذارد. در اين پژوهش، ۱۸ نمونه خاک سطحي از استان هاي گيلان، قزوين و زنجان انتخاب و پس از اندازه گيري ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي آن، ميانگين وزني و هندسي و بعد فرکتال خاکدانه ها نيز محاسبه گرديد. هر نمونه خاک با استفاده از يک سيني پاشمان (۳۰×۳۵ سانتي متر) به مدت ۳۰ دقيقه تحت بارش مصنوعي قرار گرفت و شدت فرسايش ناشي از بارندگي و رواناب در فاصله هاي زماني گوناگون اندازه گيري شد. پس از پايان آزمايش، نمونه هاي دست نخورده اندوده سطحي جمع آوري گرديد و پس از تهيه مقاطع نازک، اندوده سطحي تشکيل شده با نرم افزارImage tools  از راه تعيين درصد تخلخل مورد بررسي قرارگرفت. رگرسيون چند متغيره، براي آزمون رابطه بين پايداري خاکدانه و ويژگي هاي خاک و بين ميزان رواناب و فرسايش و پايداري خاکدانه بکار رفت. نتايج نشان داد که رابطه اي معني دار بين نمايه هاي پايداري خاکدانه و تشکيل اندوده سطحي وجود دارد، اما در اين ميان، رابطه بين ميانگين هندسي قطر خاکدانه ها و درصد تخلخل اندوده سطحي داراي ضريب تشخيص بالاتري بود. پايداري خاکدانه خود با بافت و ماده آلي همبستگي داشت. ميزان فرسايش و رواناب نيز تابعي از ويژگي هاي خاک از جمله بافت، ماده آلي، درصد سديم تبادلي و پايداري خاکدانه بود.